Działania

Komornik zajmuje się wykonywaniem:

  • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych,
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza, na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje,
  • podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi
    licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Kancelaria posiada dostęp do wskazanych poniżej systemów elektronicznych, dzięki którym uzyskujemy szybki dostęp do danych dotyczących dłużnika:
OGNIVO
Wykorzystujemy system Ognivo, który umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczących rachunków bankowych dłużników. Przy pomocy powyższej aplikacji, elektronicznie wysyłamy zapytanie, dzięki czemu proces poszukiwania rachunków bankowych jest sprawny i w pełni zautomatyzowany. Wskazać przy tym należy również, że lista banków współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa. Dzięki korzystaniu z systemu Ognivo odpowiedzi na zapytania trafiają do nas w ciągu 24 godzin.
PUE-ZUS
Elektroniczny urząd podawczy ZUS- dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty, co nie tylko usprawnia pracę (odpowiedzi na zapytania trafiają do nas w ciągu 24 godzin), ale również ogranicza koszty korespondencji wysyłanej drogą pocztową.
ZUS Alimentowani
Zautomatyzowany proces pozyskiwania informacji w sprawach KMP o dłużnikach alimentacyjnych w zakresie ich danych osobowych i ustalonych składników majątkowych. CEPiK– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Drogą elektroniczną możemy także skierować zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, do których może być skierowana egzekucja. Przekazywanie wyżej wymienionego zapytania jest nieodpłatne.

EPU
Elektroniczne postępowanie upominawcze- w sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego.
REGON i CEiDG
Rejestry REGON i CEIDG poprzez bezpośredni dostęp do danych nie jawnych znajdujących się w rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
CEPIK
System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców umożliwiający wysyłanie zapytań o pojazdy mechaniczne należące do dłużnika.
EKW
Elektroniczna księga wieczysta- w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 roku kancelaria posiada dostęp do elektronicznej księgi wieczystej. Dzięki temu możliwe jest odszukanie nieruchomości, dla której urządzona jest księga wieczysta wpisując na przykład imię i nazwisko lub numer PESEL właściciela.

Zadzwoń do nas