O kancelarii

Pacta sunt servanda – Umów należy dotrzymywać

Kompetencje komornika
Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje.
Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa od przy sądzie rejonowym. Komornik sądowy wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach:

  • o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • wykonuje zadania określone w innych ustawach.

Komornik wykonuje również czynności: na zlecenie sądu lub wniosek powoda – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe.
Ponadto na wniosek zainteresowanego sporządza protokół stanu faktycznego oraz na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.
Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, co oznacza m. in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.
Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Kancelaria komornicza czynna jest:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 15.00, piątek 8:00 – 14:00.

Komornik przyjmuje interesantów we środy od 8.30 – 12.00 i 15.30 – 17.00 oraz w inne dni tygodnia po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.

W sprawach nagłych komornik przyjmuje interesantów poza godzinami przyjęć, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Zadzwoń do nas